ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу. Пшагъуэр мэкIуэдыжыпэри, дыгъэм зеIэт. «Офицерым и гъуэгуанэ» тхыгъэм щыщ пычыгъуэхэр